empresas outsourcing barcelona madrid
Truqui al
902 297 297

Gestió de la prevenció de riscs laborals BN Outsourcing

Dins la cultura d'empresa de GRUP BN Outsourcing, la prevenció és ja un objectiu constant. Està degudament implantada una gestió preventiva en tots els nivells organitzatius de l'empresa.

Formació dels treballadors

Tots els treballadors estan degudament formats dels riscs associats a cada lloc de treball, al mateix temps que els comandaments intermedis i directius. Aquesta formació s'ha fet i es segueix realitzant al personal de nova incorporació, i depenent del cas, tant a les nostres dependències, com a les dependències dels nostres clients segons necessitats particulars de cada cas.

Normes de funcionament

Els circuits i normes internes de funcionament de l'empresa regulen la detecció i les formes de solució de riscs laborals en qualsevol de les àrees de la nostra activitat.

Auditoria

El sistema de prevenció va ser auditat amb resultats molt positius. Disposem de la certificació OHSAS 18001:2007 en prevenció de riscs laborals i que acredita i ratifica que l'empresa protegeix de forma proactiva la salut i la seguretat de la seva força laboral.

Organs que intervenen en la gestió

A part de la implantació i seguiment dirigida pel nostre servei de prevenció propi, intervenen en el control d'aquesta gestió altres òrgans com el comitè de seguretat i salut, els delegats de prevenció, i els treballadors designats.

Procediment a l'entrada d'un nou client

Com a pas inherent a l'entrada d'un nou client, es segueixen els següents passos:

  • 1. Identificació dels riscs del lloc de treball.
  • 2. Intercanvi de l'avaluació de riscs.
  • 3. Establir les mesures correctores dels riscs detectats.
  • 4. Informació i formació al personal dels riscs específics.
  • 5. Entrega dels equips individuals de protecció.
  • 6. Planificació de l'activitat preventiva i seguiment dels riscs detectats.

Actualment, la gestió de la prevenció forma part també del sistema de gestió integrat que s'ha implantat del qual formen part la QUALITAT, la PREVENCIÓ i el MEDI AMBIENT.

Gestió del medi ambient

Com a tercer element del sistema de gestió integrat, GRUP BN ha implantat ja un elaborat sistema de gestió mediambiental. Els circuits i normes internes de funcionament de l'empresa regulen el compliment rigorós de la política mediambiental definida per la direcció de l'empresa, en qualsevol de les àrees de la nostra activitat. El sistema medio-ambiental va ser auditat l'any 2004 amb resultats satisfactoris.

BN Outsourcing, externalització de serveis

BN Outsourcing es l'empresa d'externalització de serveis del Grup BN. El nostre objectiu és permetre que el seu equip humà es pugui centrar a l'activitat principal de la seva empresa. BN Outsourcing compta amb la garantia i experiència del Grup BN.

Opinions sobre BN Outsourcing